Проект Kit@

Обучение за придобиване на медийна компетентност за професионалисти, работещи с деца между 3 и 7 годишна възраст.

Настоящо състояние

Децата влизат в контакт с най-различни медии в ранна детска възраст. В допълнение към класическите медии като детски книги, аудио касети, телевизия и радио, все повече и повече нови медии като смартфони и таблети влизат в детската стая. Контактът с интернет се превърна в част от ежедневието на децата. Детският свят е медиен свят. По тази причина около децата трябва да присъстват медийно образовани възрастни както в образователните институции, така и в семейната среда, за да могат те по-добре да асимилират своя опит. Така също трябва да се засили и съзнателното боравене на децата с медии в образователните институции.

За да са наясно децата с полезността и ефекта от медиите, се нуждаем от специалисти в училищата, в детските градини, които имат практически познания по медийно образование и способност да прилагат тези познания при педагогическата си работа с деца. Факт е, че няма много такива специалисти и поради това много често има силни бариери за използването на медии в образователните институции за ранно детско развитие. Това е и идеята на проекта – медийна квалификация на педагогическия персонал в детските градини и училищата. По проекта са създадени набор от материали, като насоки, методики, е-обучителен курс, практически примери и т.н., които са от съществено значение за премахване на бариерите пред целенасоченото детско медийно образование, което педагогическите кадри могат да използват. Проектът е съсредоточен върху селските райони, които нямат специализиран персонал и разполагат с не толкова добри педагогически материали.

Тема и цели на проекта

Децата живеят в медиен свят като използват таблети, смарт телефони, персонални компютри и други подобни. Специалистите в институциите за ранно образование на децата се нуждаят от практически предложения за медийно образование по конкретни образователни концепции и конкретни дейности с деца. Основната цел на проекта е създаване на иновативни решения за развитие на медийни педагогически компетенции с използване на ИКТ и придобиване на цифрови умения от специалистите в детските градини и началните училища, особено в селските райони. Прилагането на иновативни методи и педагогически подходи за обучение на децата как да използват цифрови медии е в основата на идеята на този проект.

Селските райони са в неравнопоставени спрямо градовете положение по отношение на използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), тъй като оборудването не достига, а педагогическите специалистите с ИКТ профил са малко. Самите ИКТ са важни за качеството на живот на селските райони. С този проект се надяваме, че ще улесним работата на педагогическите специалисти в работата им с деца между 3 и 7 годишна възраст.

Целеви групи

Директна целева група са учителите в детските градини, в началните училища, в детските центрове или подобни институции. В допълнение, администратори и управленски кадри в тези институции също трябва да бъдат включени професионалните участници или институции, участващи в ранно детско / предучилищно образование (например администратори), трябва да бъдат включени в трансфера и по този начин да се възползват. Това важи и за институциите за ориентиране на професионалисти. както и центровете за професионално ориентиране на кадри. Родителите също могат да намерят ценни идеи в подготвените материали.