Резултати от проекта

IO-1. Каталог на изискванията и анализ на настоящата ситуация

IO-1 прави анализ на настоящата ситуация и включва необходимата информация за IO 2 до 4, които са документирани в каталога на изискванията. Каталогът с изисквания дава информация за следните изисквания: за съдържание, системни изисквания и изисквания към използваните информационни технологии за медийно образование в предучилищна възраст. Научният анализ на ситуацията в медийното образование на деца от предучилищна възраст в Европа е предпоставка за успешен трансфер между страните, участващи в проекта.

Следните аспекти са разгледани в IO -1:

  • научен анализ на състоянието в момента в областта на използването на медии в предучилищното образование
  • научен анализ на състоянието в момента в Европа и съответните страни партньори
  • съставяне и формулиране на възможни нови изисквания към проекта
  • създаване на каталог на изискванията по проекта

IO-2. Разработване на модулен интерактивен курс за медийна грамотност в предучилищното образование

Този интерактивен курс може да бъде намерен на интернет страницата на проекта Kit@.

Какви са основните характеристики на интерактивния наръчник?

  • Уеб базирана поддръжка
  • Интерактивно свързване на термини, възможности за търсене в наръчника
  • Възможности за търсене с външни източници
  • Достъпност на информацията чрез структуриране в папки, търсене в свободен текст във всички документи, както и по ключови думи и категории

IO-3. Разработване на уеб-базирани инструменти за е-обучителен курс за медийна грамотност в предучилищното образование

Уеб базираните инструменти за е-обучителния курс съответстват структурно на модулната концепция за интерактивния курс, която е разработена в IO-2, както и отговарят на дефинираните изисквания в каталога от IO-1.

Трансформирането на IO-2 в интерактивен наръчник, чрез уеб базирани инструменти осигурява ефективни възможности за обучение на преподавателите чрез директно свързване на наръчника със съответните учебни ситуации, които са част от IO-3, както и чрез свързването му с външни източници.

IO-4. Практически примери за медийно обучение в предучилищна възраст

Опитът показва, че устойчивостта на един проект е по-висока, когато резултатите предлагат пряка полза за целева група. С IO-4 са разработени, тествани, свободно достъпни и качени на интернет страницата на проекта примерни проекти за осъществяване на медийно образование в предучилищна възраст.

Разработени са общо десет примерни теми, даващи различни възможности за използване на медиите в образователната работа.

IO-5. Разработване на метод за оценяване, валидиране и кредитиране на учебни постижения чрез онлайн базирани методи за оценяване на преподаватели в обучението по медийна грамотност

С IO-2 и IO-3 са разработени продукти, които могат да доведат до придобиване на професионални умения и компетенции от преподаватели. Този IO ще бъде подкрепен от подходящи емпирични методи на научна основа под ръководството на утвърдени експерти в тази сфера, които са разработили методология за прилагане на Европейска система от кредити за професионално обучение – European credit system for vocational education and training (ECVET) в гъвкава модулна система за допълнително обучение.

Съгласно описания метод, ECVET анализът ще се извърши съгласно следните стъпки, които могат да бъдат разделени на две фази:

  • Фаза 1: Определяне на времената за обучение
  • Фаза 2: Оценка на придобитите компетенции

За да се тестват придобитите умения, ще бъде създаден и качен на платформата Kit@ тест. Системата ще предоставя резултатите веднага след приключване на теста. Свидетелство за постигнатите резултати може да бъде разпечатано.

IO-6. Многоезичен онлайн портал за предучилищно медийно образование

В съответствие с целите на проекта всички резултати от проекта ще бъдат качени в обучителна платформа в интернет.

Платформата Kit @ е интерактивна. Така всички резултати по проекта ще бъдат постоянно достъпни и ще могат да се използват за придобиване на компетенции в съответствие с целта на проекта.