Προστασία δεδομένων

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για την διαχείριση του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. Η χρήση των σελίδων του διαδικτύου του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. είναι δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, γενικά λαμβάνουμε την συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την ειδική για κάθε χώρα προστασία δεδομένων. Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης περί προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τους.

Ως ελεγκτής, το “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο διαδίκτυο ενδέχεται να έχουν, κατ ‘αρχήν, κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για τον λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. από το τηλέφωνο.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο ευρωπαίος νομοθέτης για την συμμόρφωση με τον κανονισμό γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή στο ευρύ κοινό, καθώς και στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας. Για να το διασφαλίσουμε, θα θέλαμε να εξηγήσουμε πρώτα την ορολογία που χρησιμοποιούμε.

Στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά σε ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (“πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα”). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αναγνωριστικός αριθμός, δεδομένα τοποθεσίας, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που είναι συγκεκριμένοι για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • γ) Επεξεργασία

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε αυτοματοποιημένα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διαμόρφωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάχυσης πληροφοριών ή να καταστούν διαθέσιμα, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

 • δ) Περιορισμός της επεξεργασίας

Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Προφίλ

Προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη θεμάτων σχετικά με την απόδοση του ατόμου στην εργασία, την οικονομική του κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

 • στ) Ψευδονομία

Το ψευδώνυμο είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδίδονται σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Ελεγκτής ή υπεύθυνος για την επεξεργασία

Ο ελεγκτής ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπου οι σκοποί και τα μέσα τέτοιας επεξεργασίας καθορίζονται από το Δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, και του οποίου τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του προβλέπονται από την νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών.

 • η) Επεξεργαστής

Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • θ) Παραλήπτης

Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές, οι οποίες ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο ειδικής έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, δεν θεωρούνται δικαιούχοι. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πρέπει να είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • ι) Τρίτος

Ο τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή φορέας διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον επεξεργαστή και πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν εξουσιοδότηση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • κ) Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι οποιαδήποτε ελεύθερη, συγκεκριμένη, εμπεριστατωμένη και σαφής ένδειξη της επιθυμίας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, με την οποία αυτό το πρόσωπο, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR), και άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι ο φορέας:

“Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V.
An der Schraube 26
03238 Finsterwalde, Deutschland
Τηλέφωνο: 03531718288, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@gdrei-web.de, Ιστοσελίδα: www.kita-project.eu

3. Cookies

Οι ιστοσελίδες του φορέα “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλές τοποθεσίες του Διαδικτύου και διακομιστές χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν μια ταυτότητα cookie. Η ταυτότητα cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια σειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας μπορούν να αντιστοιχιστούν σελίδες και διακομιστές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους επισκεπτόμενους ιστότοπους και τους διακομιστές στο διαδίκτυο να διαφοροποιούν τον διακομιστή των δεδομένων από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να ταυτοποιηθεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, ο φορέας “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτού του ιστοτόπου περισσότερο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως προαναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστοτόπου μας. Σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστοτόπου που χρησιμοποιεί cookies π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που προσπελαύνεται ο ιστότοπος, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα αντικείμενα που ο πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας με την αντίστοιχη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται και συνεπώς μπορεί να αρνηθεί οριστικά την ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατόν σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει την ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Η ιστοσελίδα του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Η συλλογή μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδοχές των προγραμμάτων περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο φτάνει ο δικτυακός μας τόπος (παραπομπές), (4) οι υπο-σελίδες (5) ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) τυχόν άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση κακόβουλων επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας των πληροφοριών μας.

Όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα γενικά δεδομένα και οι πληροφορίες, ο φορέας “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για την (1) σωστή προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου καθώς και της διαφήμισής του, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τεχνολογίας των πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστοτόπων, και (4) παροχή απαραίτητων πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου για ποινική δίωξη σε περίπτωση επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Ως εκ τούτου, ο φορέας “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. αναλύει ανωνύμως στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων της επιχείρησής μας και την εξασφάλιση βέλτιστου επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστών αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

5. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα του φορέα “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν γρήγορη ηλεκτρονική επικοινωνία με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνήσει με τον ελεγκτή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται με την θέληση του υποκειμένου δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται για τον σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

6. Διαγραφή και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή στο μέτρο που αυτό παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σύμφωνα με τους νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που ορίζεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή από άλλον αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση ως προς το εάν τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον ελεγκτή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • τους σκοπούς της επεξεργασίας
 • τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων
 • οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως οι αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς
 • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της εν λόγω περιόδου
 • το δικαίωμα να ζητά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την διόρθωση ή την διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή
 • το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή
 • όταν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους
 • την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον στις περιπτώσεις αυτές, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την λογική, καθώς και την σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της επεξεργασίας για το υποκείμενο των δεδομένων

Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που το αφορούν. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να διορθώσει τα ελλιπή προσωπικά του δεδομένα μέσω υποβολής συμπληρωματικής δήλωσης.
Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα να ξεχαστεί)

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που απορρέει από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφ’ όσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του GDPR και όπου δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία.
 • Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει αντίρρηση για την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει αντίρρηση για την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
 • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της νομοθεσίας της Ένωσης ή των κρατών μελών στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί από τον φορέα Generationen gehen gemeinsam (G3) eV, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. θα εξασφαλίσει αμέσως την τήρηση της αίτησης διαγραφής.
Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, να ενημερώσει άλλους ελεγκτές που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου που έχει ζητήσει την διαγραφή τους από οποιονδήποτε σύνδεσμο ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφ’ όσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Ο υπάλληλος του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κάθε περίπτωση.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που παραχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
 • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητεί αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.
 • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης κατά πόσον οι θεμιτοί λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας υπερισχύουν αυτών του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν πληρούται ένας από τους προαναφερθέντες όρους και το υποκείμενο δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί από τον φορέα Generationen gehen gemeinsam (G3) eV, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του ελεγκτή . Ο υπάλληλος του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. θα μεριμνήσει για τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία παρέχονται σε ελεγκτή, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς παρεμπόδιση από τον ελεγκτή στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφ’ όσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του GDPR ή στοιχείο (α) του άρθρου 9 παράγραφος 2 του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του GDPR και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφ’ όσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την άσκηση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.
Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του σε φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει απ’ ευθείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον, εφ’ όσον είναι τεχνικά εφικτό και όταν αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.
Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V..

 • ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα αντίρρησης που έχει εκχωρηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη, για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, το οποίο βασίζεται στο στοιχείο (ε) ή (στ) ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει και για τα στοιχεία δημιουργίας προφίλ που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.
Ο φορέας “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την στοιχειοθέτηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Εάν ο “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λόγους άμεσης εμπορικής προώθησης, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν σχετικά με την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει για τον προσδιορισμό του προφίλ στον βαθμό που σχετίζεται με την άμεση εμπορική προώθηση. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων φέρει αντίρρηση στον φορέα “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. να τα επεξεργάζεται για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, ο “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από τον “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V. για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την άσκηση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Για να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V.. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και παρά την οδηγία 2002/58 /ΕΕ, να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ

Κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα που απορρέει από τον ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα σχετικά με το ίδιο ή επηρεάζει σημαντικά το ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου επεξεργασίας ή (2) δεν επιτρέπεται από την νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η οποία προβλέπει επίσης την λήψη κατάλληλων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων, ελευθεριών και έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.
Εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για την σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπευθύνου δεδομένων ή (2) βασίζεται στην ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο «Generationen gehen gemeinsam» (G3 ) e.V. εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων, ελευθεριών και έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον του δικαιώματος να παρέμβει από την πλευρά του ελεγκτή, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V..

 • θ) Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που έχει χορηγηθεί από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αποσύρει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.
Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης του, μπορεί οποτεδήποτε να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του “Generationen gehen gemeinsam” (G3) e.V..

8. Προστασία δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και την χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με την λειτουργία της ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Οι αναλύσεις ιστού είναι η συλλογή, η συγκέντρωση και η ανάλυση δεδομένων σχετικά με την συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο έφθασε ένα άτομο (ο αναφερόμενος), ποιές υποσελίδες επισκέφθηκε ή πόσο συχνά και για πόση διάρκεια προβάλλεται μια δευτερεύουσα σελίδα. Οι αναλύσεις ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για την βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας και για την διεξαγωγή ανάλυσης κόστους/οφέλους της διαφήμισης μέσω διαδικτύου.
Ο χειριστής του Google Analytics είναι η Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες.
Για τις αναλύσεις ιστού μέσω του Google Analytics, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή “_gat. _anonymizeIp”. Με την συγκεκριμένη εφαρμογή, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο διαδίκτυο του υποκειμένου είναι συντομευμένη από την Google και ανώνυμη κατά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.
Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται, μεταξύ άλλων, για να αξιολογεί την χρήση του ιστοτόπου μας και να παρέχει διαδικτυακά αναφορές που δείχνουν τις δραστηριότητες στις ιστοσελίδες μας και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με την χρήση του ιστοτόπου μας.
Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με την ρύθμιση του cookie, η Google έχει την δυνατότητα να αναλύει την χρήση του ιστοτόπου μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας στο διαδίκτυο, την οποία χειρίζεται ο ελεγκτής και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Google Analytics, ο περιηγητής στο διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του στοιχείου Google Analytics με σκοπό την διαφήμιση μέσω διαδικτύου και τη διευθέτηση των προμηθειών στην Google. Κατά την διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώσεις σχετικά με προσωπικά στοιχεία, όπως την διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία χρησιμεύει, μεταξύ άλλων, στην Google για να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια να δημιουργήσει συμβόλαια διακανονισμού.
Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα των επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να μεταβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει την ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης και συνεπώς να αρνηθεί οριστικά την ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα εμπόδιζε την Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που ήδη χρησιμοποιούνται από την Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.
Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει την δυνατότητα να αντιτίθεται στην συλλογή δεδομένων που παράγονται από την Google Analytics, τα οποία σχετίζονται με την χρήση αυτού του ιστοτόπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Για τον σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει ένα πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης από την διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης λέει στην Google Analytics μέσω της JavaScript ότι οποιαδήποτε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις στις σελίδες του διαδικτύου δεν θα μεταδίδονται στην Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης θεωρείται αντίρρηση κατά της Google. Εάν το σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου δεδομένων διαγραφεί, διαμορφωθεί ή εγκατασταθεί αργότερα, τότε το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να επανεγκαταστήσει τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει την Google Analytics. Εάν το πρόσθετο πρόγραμμα περιήγησης απεγκατασταθεί από το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει τέτοια αρμοδιότητα, ή απενεργοποιηθεί, τότε είναι δυνατή η εκτέλεση της επανεγκατάστασης ή επανενεργοποίησης των πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης.
Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν εδώ και εδώ. Η Google Analytics εξηγείται περαιτέρω στον ακόλουθο σύνδεσμο.

9. Νομική βάση για την επεξεργασία

Το άρθρο 6 (1) στοιχείο (α) του Κανονισμού GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε την συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι αναγκαία για την σύναψη μιας σύμβασης στην οποία συμμετέχει το υποκείμενο των δεδομένων, όπως π.χ. στην περίπτωση που οι εργασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του GDPR. Το ίδιο ισχύει και για τις εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή των προσυμβατικών μέτρων, π.χ. στην περίπτωση των ερευνών που αφορούν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο 6 (1) στοιχείο (γ) του GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα έπρεπε να μεταβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Στη συνέχεια, η επεξεργασία θα βασίζεται στο άρθρο 6 (1) στοιχείο (δ) του GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 (1) στοιχείο (στ) του GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανένα από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εφ’ όσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από την εταιρεία μας ή από τρίτο, εκτός εάν τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες διαδικασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη, ο οποίος θεώρησε ότι θα μπορούσε να αναληφθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπευθύνου επεξεργασίας (Αιτιολογική σκέψη 47 της Πρότασης 2 του GDPR).

10. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο

Όταν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του GDPR το νόμιμο συμφέρον μας είναι να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

11. Περίοδος για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η αντίστοιχη περίοδος υποχρεωτικής κράτησης. Μετά την λήξη της περιόδου αυτής, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται κανονικά, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη της σύμβασης.

12. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νόμιμη ή συμβατική απαίτηση. Προαπαιτούμενα για σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα. Πιθανές συνέπειες της αδυναμίας παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από τον νόμο (π.χ. φορολογικούς κανονισμούς) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο). Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συνάψουμε σύμβαση για την οποία το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παράσχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα έχει ως συνέπεια την μη ολοκλήρωση της σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν από την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο υπάλληλος αποσαφηνίζει στο υποκείμενο των δεδομένων κατά πόσον η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται από τον νόμο ή την σύμβαση ή είναι απαραίτητη για την σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων, και των συνεπειών της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων.

13. Αυτόματη λήψη αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματα την λήψη αποφάσεων ή την δημιουργία προφίλ.
Αυτή η Πολιτική Ιδιωτικότητας δημιουργήθηκε από τον Αρμόδιο της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Εξωτερικών Αρμοδίων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τους Δικηγόρους του Δικαίου των Μέσων Ενημέρωσης από τον οργανισμό WBS-LAW.