Έργο Kit@

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για την απόκτηση δεξιοτήτων στον γραμματισμό των μέσων επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση και σε παρεμφερή ιδρύματα στην Ευρώπη.

Τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Τα παιδιά έρχονται ήδη σε επαφή με μια ποικιλία μέσων επικοινωνίας στην πρώϊμη παιδική ηλικία. Εκτός από τα κλασικά μέσα όπως τα παιδικά βιβλία, οι κασέτες ραδιοφώνου, η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, όλο και περισσότερα καινούργια μέσα, όπως έξυπνα τηλέφωνα, τάμπλετ και iPad, εισέρχονται στο παιδικό δωμάτιο. Η αλληλεπίδραση με το Διαδίκτυο έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών. Οι κόσμοι των παιδιών είναι οι κόσμοι των μέσων επικοινωνίας. Τα παιδιά φέρνουν τις “διαδρομές των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης” στα σπίτια και στα σχολεία τους και έτσι πρέπει να συνοδεύονται από παιδαγωγικά μορφωμένους ενήλικες τόσο στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον κατά την επεξεργασία των εμπειριών τους. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί ο συνειδητός χειρισμός των μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης από τα παιδιά στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας.

Προκειμένου να κατανοήσουν τα παιδιά την χρησιμότητα και την επίδραση των μέσων, χρειαζόμαστε ειδικούς στα νηπιαγωγεία που να έχουν πρακτική γνώση του θέματος του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας και της δυνατότητας να την εφαρμόσουν στο παιδαγωγικό τους έργο με τα παιδιά. Είναι γεγονός ότι αυτό το είδος προσωπικού δεν είναι επαρκώς διαθέσιμο και έτσι συχνά υπάρχουν μεγάλα εμπόδια στη χρήση αυτών των μέσων από εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Εκεί είναι που ξεκινά το παρόν πρόγραμμα. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητη η απόκτηση πιστοποιητικού από την ομάδα-στόχο που είναι το παιδαγωγικό προσωπικό. Υπάρχει επίσης πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού, όπως καθοδήγηση, μεθοδολογίες, προσφορές ηλεκτρονικής μάθησης ή πρακτικά παραδείγματα που είναι απαραίτητα για την εξάλειψη των φραγμών στον στοχοθετημένο γραμματισμό των παιδιών στα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει το προσωπικό της προσχολικής εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις αγροτικές περιοχές, οι οποίες στερούνται εξειδικευμένου προσωπικού και έχουν φτωχό παιδαγωγικό υλικό και κατά συνέπεια αυτές οι συνθήκες της τεχνολογίας της πληροφορίας επιτείνουν το πρόβλημα.

Θέμα και στόχοι του έργου

Οι στόχοι του έργου είναι η δημιουργία καινοτόμων λύσεων για την ανάπτυξη των παιδαγωγικών ικανοτήτων στα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούν τεχνολογίες της πληροφορίας και την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων των ειδικών σε κέντρα παιδικής μέριμνας και σε παρεμφερή ιδρύματα, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Η διδασκαλία της γνώσης στοχεύει στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Σημαντικές συνέργειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Μπορεί να γίνει μεταφορά γνώσης των διαφορετικών επιπέδων, προσεγγίσεων και μεθόδων επίλυσης στις χώρες των διακρατικών εταίρων. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό λόγω του γεγονότος ότι οι πλατφόρμες πληροφορικής είναι ουσιαστικά οι ίδιες στις συμμετέχουσες χώρες και ασφαλώς οδηγούν σε διακρατικές βιώσιμες καινοτομίες.

Το έργο ανταποκρίνεται στο γεγονός ότι οι κόσμοι των παιδιών είναι επίσης κόσμοι των μέσων επικοινωνίας μέσω της χρήσης τάμπλετ, έξυπνων τηλεφώνων, υπολογιστών και άλλων. Οι ειδικοί στα σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης χρειάζονται πρακτικές προτάσεις για την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας που να εφαρμόζονται σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και σε συγκεκριμένες δραστηριότητες με παιδιά.

Οι αγροτικές περιοχές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως εκπαιδευτικοί χώροι, ιδίως στον τομέα των ΤΠΕ, διότι ο εξοπλισμός είναι λιγοστός και, το κυριότερο, οι ειδικοί είναι σπάνιοι. Οι ίδιες οι ΤΠΕ είναι σημαντικές για την ποιότητα ζωής των αγροτικών περιοχών. Η έλλειψη τέτοιας δραστηριότητας των περιφερειών και ο αποκλεισμός των κοινωνικών ομάδων αποτελούν απειλή. Όλες οι αγροτικές Ευρωπαϊκές περιφέρειες αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Ομάδες στόχου

Μια άμεση ομάδα στόχου είναι οι δάσκαλοι των νηπιαγωγείων στα κέντρα παιδικής μέριμνας και σε παρεμφερή ιδρύματα. Επιπλέον, οι επαγγελματίες ή τα ιδρύματα που εμπλέκονται στην προσχολική εκπαίδευση (π.χ. διοικητικό προσωπικό) θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην μεταφορά γνώσης και έτσι να επωφεληθούν. Αυτό ισχύει και για τα ιδρύματα που ρόλος τους είναι να καθοδηγούν τους επαγγελματίες αυτού του τομέα.