Πνευματικά Προϊόντα

Πνευματικό Προϊόν 1. Κατάλογος αναλύσεων και απαιτήσεων

Το Πνευματικό Προϊόν 1 διεξάγεται ως ανάλυση με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τα πνευματικά προϊόντα 2 έως 4, οι οποίες τεκμηριώνονται σε έναν κατάλογο απαιτήσεων. Ο τίτλος εργασίας του καταλόγου απαιτήσεων είναι “Απαιτήσεις περιεχομένου, συστημάτων και τεχνολογιών πληροφορικής για τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στην προσχολική ηλικία”.

Η επιστημονική ανάλυση της κατάστασης στον γραμματισμό στα μέσα των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην Ευρώπη αποτελεί προϋπόθεση για μια ευρωπαϊκή μεταφορά και ανάπτυξη ευρωπαϊκών πνευματικών προϊόντων και προτίθεται να παράσχει καταλόγους απαιτήσεων ως στόχο για την ανάπτυξη των προϊόντων που θα προκύψουν.

Η αναγκαιότητα αυτού του πακέτου έργου προκύπτει επίσης από την πολύ δυναμική εξέλιξη στον τομέα της πληροφορικής, ιδίως όσον αφορά στα ψηφιακά μέσα και τις ακόλουθες λειτουργίες:

 • επιστημονική ανάλυση της αρχικής κατάστασης στον τομέα της χρήσης των μέσων στην προσχολική εκπαίδευση
 • προσδιορισμός της “τελευταίας λέξης της τεχνολογίας”
 • επιστημονική ανάλυση της αρχικής κατάστασης στην Ευρώπη και στις χώρες των εταίρων
 • σύνταξη και διατύπωση των ενδεχομένων νέων απαιτήσεων του έργου
 • δημιουργία καταλόγου απαιτήσεων για την μεταφορά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εξέλιξη που έχει προκύψει μετά την υποβολή της αίτησης

Για τον κατάλογο απαιτήσεων αναμένεται η ακόλουθη ανάλυση σύμφωνα με την τρέχουσα προοπτική:

 1. Παρουσίαση της αρχικής κατάστασης εξειδικευμένης σύμφωνα με τα πνευματικά προϊόντα
 2. Παρουσίαση των γενικών αρχών και απαιτήσεων που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν
 3. Κατάλογοι απαιτήσεων που καθορίζονται σύμφωνα με τα πνευματικά προϊόντα
 4. Σημειώσεις για την αειφορία
 5. Οδηγίες για πολλαπλασιαστές

Πνευματικό Προϊόν 2. Ανάπτυξη κατάρτισης και περαιτέρω εκπαίδευσης με σπονδυλωτή διάρθρωση με τη μορφή ενός διαδραστικού εγχειριδίου για την εκπαίδευση στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση

Η κατάρτιση και περαιτέρω εκπαίδευση με σπονδυλωτή διάρθρωση θα παρασχεθεί ως ένα διαδραστικό εγχειρίδιο στην πύλη Kit@. Όλο και περισσότεροι πάροχοι ηλεκτρονικών συσκευών χρησιμοποιούν τα θετικά αποτελέσματα ενός διαδραστικού εγχειριδίου για τη χρήση διαφορετικών ψηφιακών μέσων. Ως εκ τούτου, είναι προφανές ότι το Kit@ θα παρέχει το εγχειρίδιο με τη βοήθεια καινοτόμων τεχνολογιών στο διαδίκτυο.

Ποιά είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά ενός διαδραστικού εγχειριδίου;

 • Διαδικτυακή συντήρηση και παροχή του εγχειριδίου Kit@
 • Διαδραστική σύνδεση των περιγραμμάτων, των όρων, των δυνατοτήτων αναζήτησης στο εγχειρίδιο
 • Διαδικτυακή αλληλεπίδραση μεταξύ περιγράμματος, όρων, δυνατοτήτων αναζήτησης εξωτερικών πηγών, οι οποίες υποστηρίζουν και δεν επιβαρύνουν τους χρήστες
 • Προσβασιμότητα των πληροφοριών με δομή φακέλου, αναζήτηση ελεύθερου κειμένου σε όλα τα έγγραφα καθώς και λέξεις-κλειδιά και κατηγορίες

Το εγχειρίδιο θα εξετάσει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης των μέσων στο εκπαιδευτικό έργο για παιδιά προσχολικής ηλικίας και θα παράσχει πληροφορίες καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των μέσων. Συνεπώς, το διαδραστικό εγχειρίδιο θα συνδέεται άμεσα με τα περιεχόμενα/προϊόντα των πνευματικών προϊόντων 3 και 4. Δεδομένου ότι υπάρχει επίσης ένας μεγάλος αριθμός εξωτερικών πηγών, ένα διαδραστικό εγχειρίδιο μπορεί επίσης να τις περιλαμβάνει και να τις χρησιμοποιεί για την ενημέρωση της ομάδας-στόχου. Αυτό θα επιφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα συνέργειας και τα ήδη υπάρχοντα εγχειρίδια μπορούν να συμπληρώσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Πνευματικό Προϊόν 3. Ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης μέσω διαδικτύου για την εξειδίκευση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στην προσχολική εκπαίδευση

Τα εργαλεία χρήστη ηλεκτρονικής μάθησης που βασίζονται στο διαδίκτυο αντιστοιχούν ως προς τη δομή τους με την κατάρτιση σε σπονδυλωτή διάρθρωση και την έννοια της περαιτέρω εκπαίδευσης, η οποία πρόκειται να παρασχεθεί ως ένα διαδραστικό εγχειρίδιο στην πύλη Kit@. Το λεπτομερές περιεχόμενο είναι αποτέλεσμα του πνευματικού προϊόντος 1 με τον αντίστοιχο κατάλογο απαιτήσεων.

Η δημιουργία του πνευματικού προϊόντος 2 ως εγχειριδίου με σπονδυλωτή διάρθρωση παρέχει ουσιαστικές και αποτελεσματικές ευκαιρίες μάθησης για τους εκπαιδευτικούς μέσω της άμεσης σύνδεσης του εγχειριδίου με τις αντίστοιχες μαθησιακές ακολουθίες που αποτελούν μέρος του προϊόντος 3 καθώς και μέσω της σύνδεσής του με εξωτερικές πηγές.

Για την δημιουργία των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης εφαρμόζονται τεχνολογικά στοιχεία πληροφόρησης, τα οποία διευκολύνουν την αποτελεσματική μετάβαση σε άλλες γλώσσες. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούνται ακουστικές ακολουθίες βίντεο. Οι απαραίτητες πληροφορίες παρέχονται σε κείμενο. Αυτό επιτρέπει την μεταφορά σε άλλες γλώσσες μέσω των αποκαλούμενων γλωσσικών πινάκων, οι οποίοι δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις πληροφορικής από τους εταίρους, οι οποίοι πρέπει να αναλάβουν αυτό το καθήκον στις αντίστοιχες χώρες.

Πνευματικό Προϊόν 4. Παροχή πρακτικών παραδειγμάτων εφαρμογής για μάθηση βασισμένη στις ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία – Δεξαμενή παραδειγμάτων Kit@

Η εμπειρία δείχνει ότι η βιωσιμότητα ενός έργου είναι υψηλότερη όταν τα προϊόντα που αναπτύσσονται προσφέρουν άμεσο όφελος σε μια ομάδα-στόχο. Με το πνευματικό προϊόν 4, θα αναπτυχθούν, δοκιμαστούν και θα είναι προσβάσιμα παραδείγματα για την εφαρμογή του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας στα νηπιαγωγεία.

Προβλέπεται να αναπτυχθούν συνολικά δέκα δείγματα έργων σχετικά με διάφορες δυνατότητες χρήσης μέσων και ενσωμάτωσης των μέσων στο εκπαιδευτικό έργο, να εξεταστούν και να φορτωθούν στην πλατφόρμα Kit@. Τα δείγματα των έργων θα μεταφερθούν στις χώρες των εταίρων και, ως εκ τούτου, θα είναι έτοιμα για άμεση και μακροπρόθεσμη χρήση. Αυτό σημαίνει ότι θα παρασχεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, εκπαιδευτικό υλικό και καθοδήγηση.

Το ακριβές περιεχόμενο αυτών των παραδειγμάτων ορίζεται τελικά ως αποτέλεσμα του πνευματικού προϊόντος 1. Η ακόλουθη βασική δομή θα πρέπει επομένως να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση του πνευματικού προϊόντος 1:

Δείγμα έργου – με χρήση τάμπλετ

 1. Βασικά στοιχεία της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί σχετικά με την ομάδα- στόχου
 2. Μεθοδολογικές/διδακτικές απαιτήσεις/σημειώσεις
 3. Προετοιμασία της δραστηριότητας – κατάλογος υλικών, κατάλογος ελέγχου, εγγράφων και υλικών που θα προετοιμαστούν
 4. Οδηγίες για την πρακτική διαδικασία
 5. Μετά το πέρας της δραστηριότητας
 6. Εάν προκύψουν προβλήματα – Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Η δομή αυτή καθιστά σαφές ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να εκτελούν απλές ασκήσεις και δραστηριότητες με τα παιδιά με μικρή προετοιμασία. Θα παρασχεθούν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Θα υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί δυσκολίας έτσι ώστε να είναι δυνατή μια πολύ εύκολη πρόσβαση – ειδικά για την άρση των φραγμών από τους εκπαιδευτικούς – αλλά και για να μπορέσουν να υλοποιήσουν πιο απαιτητικές δραστηριότητες.

Πνευματικό Προϊόν 5. Ανάπτυξη συγκεκριμένης μεθόδου για την αξιολόγηση, την επικύρωση και την αναγνώριση των μαθησιακών επιτευγμάτων στην εκπαίδευση των μέσων με εξέταση διαδικτυακά για εκπαιδευτικούς

Με τα Πνευματικά Προϊόντα 2 και 3, θα έχουν αναπτυχθεί προϊόντα που μπορούν να οδηγήσουν στην απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων από εκπαιδευτικούς. Πρέπει να σημειωθεί ότι η μάθηση σε αυτές τις περιπτώσεις θα είναι πάντα ένας συνδυασμός διαφορετικών μαθησιακών διαδρομών. Η εφαρμογή μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET) προσφέρει την δυνατότητα καθορισμού μαθησιακών υπηρεσιών προσανατολισμένων στα αποτελέσματα και την επιβεβαίωσή τους. Προαπαιτούμενο είναι η περιγραφή αυτών των υπηρεσιών εκμάθησης με γνώμονα τα αποτελέσματα και η εκτίμηση ικανότητας με βάση αυτή την περιγραφή, καθώς αυτό θα επιβεβαιώσει ότι αυτές οι επαγγελματικές ικανότητες έχουν πράγματι αποκτηθεί.

Αυτό το Πνευματικό Προϊόν θα υποστηρίζεται από κατάλληλες εμπειρικές αξιολογήσεις σε επιστημονική βάση υπό την καθοδήγηση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ομάδας G3, Dr. Muschter, ο οποίος έχει αναπτύξει μια μεθοδολογία για την Εφαρμογή μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECVET) σε ένα ευέλικτο δομημένο σύστημα περαιτέρω εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθησιακές δραστηριότητες στο περιβάλλον εργασίας και μάθησης πρέπει να συμπεριληφθούν στην εξέταση.

Σύμφωνα με την περιγραφείσα μέθοδο, η ανάλυση ECVET για τις υπηρεσίες μάθησης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα στάδια, τα οποία μπορούν να χωριστούν σε δύο φάσεις:

 • Φάση 1: Ορισμός των χρόνων μάθησης
 • Φάση 2: Αξιολόγηση και αναγνώριση δεξιοτήτων

Στο πνευματικό προϊόν 5, θα δημιουργηθούν δύο προϊόντα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται και ως εκ τούτου δεν αναφέρονται σκόπιμα ως χωριστά πνευματικά προϊόντα. Αφ’ ενός, μια περιγραφή προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα των ικανοτήτων της πιθανής απόκτησης δεξιοτήτων με βάση τα προϊόντα 2 και 3.

Για να δοκιμασθούν οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν, θα δημιουργηθεί και θα παρασχεθεί ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης στην πλατφόρμα Kit@. Το τεστ θα βασίζεται σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα δημιουργήσουμε. Το σύστημα αυτό δίνει τα αποτελέσματα αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το τεστ. Με μια αντίστοιχη λειτουργία εκτύπωσης, ο χρήστης θα μπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν και μια σημείωση σχετικά με το έργο.

Πνευματικό Προϊόν 6. Πολύγλωσση ηλεκτρονική πύλη για τον γραμματισμό στα μέσα στην προσχολική εκπαίδευση με ενσωματωμένο διαδραστικό εγχειρίδιο, προσφορές μάθησης μέσω διαδικτύου, διαδικτυακός έλεγχος δεξιοτήτων και δεξαμενή εφαρμογών

Σύμφωνα με τους στόχους του έργου, όλα τα αποτελέσματα θα διατίθενται στο διαδίκτυο. Αυτό δεν είναι μόνο μια λειτουργία λήψης σε μια αρχική σελίδα του έργου. Η αρχική σελίδα του έργου είναι ξεχωριστό προϊόν και δεν αποτελεί μέρος αυτού του πνευματικού προϊόντος.

Η πλατφόρμα Kit@ είναι διαδραστική προσφορά και αποτελεί την απαραίτητη τεχνολογική βάση πληροφοριών για την ανεπτυγμένη διαδραστική εκπαιδευτική προσφορά. Όλα τα πνευματικά προϊόντα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα μια συνδυασμένη προσφορά για αποτελεσματική μάθηση βασισμένη στα πνευματικά προϊόντα 3 και 4. Η προσφορά ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα ελέγχου των αποκτηθεισών ικανοτήτων/δεξιοτήτων.

Έτσι, τα πνευματικά προϊόντα είναι μόνιμα διαθέσιμα σε αγροτικές περιοχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση δεξιοτήτων σύμφωνα με τον στόχο του έργου.

Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί βάσει ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η διαδραστικότητα. Το περιεχόμενο του άτυπου μέρους θα το διαχειρίζονται οι διακρατικοί εταίροι μέσω των αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης.