Konzorcium

Generationen gehen gemeinsam (G3) e.V.

Finsterwalde, Nemecko (koordinátor)

Registrované združenie „Generations gehen gemeinsam (G3)“ je aktívne od roku 2006, najmä v okrajových a vidieckych regiónoch na juhu Brandenburska v Nemecku. Zameriava sa na rozvoj, podporu a implementáciu projektov regionálneho rozvoja.

Združenie sa etablovalo ako dôležitý mimovládny aktér podporujúci rozvoj vo vidieckych regiónoch prostredníctvom veľkého počtu projektov. Má významné skúsenosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Vypracovanie projektov a získavanie finančných prostriedkov (napr. ESF)
 • Realizácia projektov vrátane manažovania projektov a projektového riadenia
 • Plánovanie a implementácia / koordinácia vzťahov s verejnosťou a komunikácia pre tretie strany
 • Plánovanie, organizácia a odborná realizácia podujatí

Úspech združenia je založený na poskytovaní rôznych kvalitných vzdelávacích a kvalifikačných služieb, na rozsiahlych skúsenostiach s projektami, praktickej implementácii, vedeckých poznatkoch a vášnivom záväzku voči spoločnosti, ktorý vyplýva v neposlednom rade z jeho členskej štruktúry.

E & G Projekt Agentur GmbH

Finsterwalde, Nemecko

Spoločnosť E&G Projekt Agentur GmbH sa zaoberá trvalo udržateľným regionálnym rozvojom už viac ako 20 rokov a usiluje sa o zabezpečenie dlhodobej kvality života v regióne Labe-Elster na juhu Brandenburska v Nemecku. Táto agentúra má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním služieb v oblasti rozvoja „práce a zamestnanosti“ v regionálnej ekonomike, aj pre verejné a súkromné inštitúcie. E & G Projekt Agentur GmbH sa už mnoho rokov zapája do mnohých zaujímavých regionálnych, národných a medzinárodných projektov. Do projektu Kit@ je zapojená Eva-Maria Aurenz z E & G Projekt Agentur GmbH. Eva-Maria je v agentúre projektovou koordinátorkou a v súčasnosti pracuje na výstupe IO2 v projekte Kit@. Je tiež trénerkou „Digitálnej mediálnej výchovy pre pedagógov“ – praktického vzdelávania v oblasti mediálnej pedagogiky, najmä pre vidiecke regióny. Školenie sa zaoberá relevantnými otázkami mediálnej pedagogiky a poskytuje užitočné informácie pre praktické využitie médií v materských školách, mimoškolských zariadeniach, školských zariadeniach a zariadeniach starostlivosti o deti a mládež. Eva-Maria je držiteľkou magisterského titulu v odbore kulturológia z univerzity BTU Cottbus-Senftenberg v Nemecku. Zaoberala sa témou „kultúra a technológia“.

Kindertagesstätte “Regenbogen”, Evangelische Kirchengemeinde Finsterwalde

Finsterwalde, Nemecko

Denné cetrum „Dúha“ (Regebogen) vo svojom vylásení o poslaní uvádza, že všetky národnosti a viery sú v ňom srdečne vítané. Táto koncepcia sa zakladá na kresťanskom obraze ľudstva, ktoré sa zameriava na evanjelium a jeho oslobodzujúcu silu. Každé dieťa je prijímané vo svojej jedinečnosti ako súčasť stvorenia. Deti majú príležitosť rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti, zachovať si svoju individualitu a nasledovať vlastnú cestu rozvoja. Stredisko dennej starostlivosti podporuje rozumné využívanie nových médií v každodennom živote detí. Podporuje kreatívne a kritické využívanie médií. Zamestnanci tohto zariadenia ranej starostlivosti, najmä pedagóg Paul Kramp, aktívne prispievajú svojimi skúsenosťami získanými v tejto oblasti do projektu „Kit@“. Ako praktický partner je toto zariadenie do veľkej miery zodpovedné za vytvorenie a testovanie praktických príkladov na použitie v materských školách a zariadeniach dennej starostlivosti. Denné centrum „Regenbogen“ prevádzkuje protestantská farnosť Finsterwalde..

EDUCATIONAL DYNAMICS

Hermoupolis, Grécko

EDUC@ATIONAL DYNAMICS Partnership je akreditované jazykové vzdelávacie centrum a centrum pre vzdelávanie učiteľov, ktoré sa nachádza v meste Hermoupolis, hlavnom meste ostrova Syros na Kykladských ostrovoch v južnom Egejskom mori v Grécku.

Vedie kurzy angličtiny, taliančiny, nemčiny a španielčiny pre všetky vekové kategórie a funguje po celý rok; zimné kurzy prebiehajú od septembra do mája/júna a letné kurzy od júna do septembra. E.D. poskytuje prípravu na Cambridgeský test anglického jazyka a vo svojej akademickej práci spolupracuje s množstvom inštitúcií:

 • Spolupracuje s univerzitami vo Veľkej Británii, Holandsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Švédsku a USA;
 • Spoluvytvára sieť kontaktov s viacerými organizáciami a akademickými inštitúciami v celej Európe v rámci účasti na medzinárodných projektoch EÚ;
 • Ako aktívny partner sa zúčastňuje na pilotných vzdelávacích projektoch EÚ.
 • Je členom siete QLS – Quality School Services;
 • Je registrovane v UCAS a zastrešuje registráciu študentov na vysokoškolské štúdium na univerzitách vo Veľkej Británii;
 • E.D. má dlhoročné skúsenosti s navrhovaním e-learningových vzdelávacích nástrojov, metodík výučby založených na interaktívnej komunikácii a inovatívnych metodík odbornej prípravy;
 • E.D. bola viackrát ocenená Pan-helénskou federáciou jazykových stredísk, mestom Hermoupolis a prefektúrou Kykladských ostrovov za kultúrny a vzdelávací prínos.

Prevádzkujú ju Eugenia Papaioannou a Christine Kanellopoulou-Kyriakopoulou.

Škola dokorán – Wide Open School n. o.

Žiar nad Hronom, Slovakia

Škola dokorán – Wide Open School n. o. bola založená v roku 2012 ako potenciálny nástupca nadácie Škola dokorán, ktorá sa od roku 1994 zameriavala na celoživotné vzdelávanie prostredníctvom rôznych projektov zameraných na osobnosť a potreby jednotlivcov. Nadácia bola založená ako odčlenená organizácia Nadácie otvorenej spoločnosti Bratislava a mala napĺňať jej priority v oblasti rozvoja a vzdelávania v ranom detstve, reformy systému vzdelávania a vzdelávania marginalizovaných skupín. Nová nezisková organizácia mala nadviazať na bohatú a úspešnú históriu nadácie, prevziať jej značku a projekty. Nezisková organizácia prevzala referencie a záväzky nadácie z predchádzajúcich projektov.

Víziou ideálnej situácie v oblasti starostlivosti o deti v ranom veku pre našu je, že všetky rodiny v heterogénnych komunitách, najmä rodiny s deťmi v ranom veku žijú v plnohodnotnom a tolerantnom prostredí, majú prístup k vzdelaniu a sociálnym službám a pri riešení svojich potrieb sa môžu spoľahnúť na otvorenú a kompetentnú verejnú správu. Aby sa dosiahol tento cieľ, Škola dokorán – Wide Open School n. o. sa zaujíma o potreby rodín z heterogénnych spoločenstiev, najmä tých, ktoré majú deti v ranom veku, odstraňuje netoleranciu a uľahčuje dialóg medzi zúčastnenými stranami a prispieva k rozvoju podnetného prostredia s dôrazom na vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a zdravie.

Aktivity organizácie Škola dokorán – Wide Open School n. o. sú rozdelené do 4 hlavných kategórií:

 • Deti úspešné v škole;
 • Rodiny, ktoré plnia svoje základné funkcie;
 • Udržateľné heterogénne spoločenstvá;
 • Angažovaní, vzdelaní a skúsení odborníci.

ISCTE – INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LISBOA

Lisabon, Portugalsko

Centrum pre psychologický výskum a sociálne zásahy (CIS-IUL), ktorého kľúčoví zamestnanci sa podieľajú na výskume v rámci tohto konzorcia, je jedným z deviatich vynikajúcich výskumných pracovísk na ISCTE-IUL. Toto pracovisko je integrálnou súčasťou Školy sociálnych a humanitných vied a je úzko prepojené s Katedrou sociálnej psychológie a psychológie organizácie ISCTE-IUL. Výskum sa uskutočňuje hlavne prostredníctvom externe financovaných projektov a výskumní pracovníci sú organizovaní do výskumných skupín zdieľajúcich vedecké záujmy a zázemie. CIS-IUL je referenčným centrom vo viacerých oblastiach na národnej a medzinárodnej úrovni (napr. Komunitná psychológia, sociálna kognícia, rodové štúdie, sociálna spravodlivosť, psychológia organizácií, vnímanie rizika, emócie a medziskupinové vzťahy). CIS-IUL má dlhoročné a solídne skúsenosti s vývojom hodnotiacich, výskumných a intervenčných aktivít v oblasti vzdelávania v ranom detstve, nerovnosti a diskriminácie.

Členmi CIS-IUL zapojenými do konzorcia Kit@ sú Cecília Aguiar, Lígia Monteiro, Tânia Boavida a Catarina Araújo.

Cecília Aguiar je odbornou asistentkou na ISCTE-IUL a vedeckou pracovníčkou na CIS-IUL. Venuje sa vývojovej a vzdelávacej psychológii a viedla a zúčastnila sa na výskume kvality služieb ranej starostlivosti a praktikách učiteľov v predprimárnom vzdelávaní so zameraním na sociálne výsledky detí (tj. vzájomné sociálne interakcie, siete a vzťahy), a najmä na sociálnu účasť detí so zdravotným znevýhodnením. Medzi ďalšie oblasti jej záujmu patria interakcie medzi dospelými a deťmi, špeciálne vzdelávanie v ranom detstve a intervencia v ranom detstve. Cecília Aguiar získala niekoľko grantov, z ktorých všetky boli zabezpečené prostredníctvom konkurenčných výziev Portugalskej nadácie pre vedu a techniku, vrátane doktorandského štipendia, dvoch postdoktorandských štipendií a dvoch štipendií pre vedecký rozvoj, ktoré jej boli udelené ako hlavnej riešiteľke dvoch projektov: „Posilnenie rovesníckych vzťahov: nápady a postupy pre predškolských učiteľov“ a „Posilnenie sociálnej účasti predškolákov so zdravotným znevýhodnením“. Koordinovala disemináciu pracovných balíkov v rámci projektu FP7 CARE a v súčasnosti koordinuje pracovné balíky týkajúce sa učebných osnov, pedagogiky a sociálneho prostredia v projekte HOT20 ISOTIS. Cecilia Aguiar je tiež národnou koordinátorkou projektu Erasmus + BECERID.

Lígia Monteiro Ph.D. je odbornou asistentkou na univerzitnom inštitúte ISCTE v Lisabone a výskumnou pracovníčkou na CIS-IUL, kde v rokoch 2014 až 2017 koordinovala výskumnú skupinu CED (komunita, vzdelávanie a rozvoj). Je vedúcou magisterského štúdia v odbore komunitná psychológia, ochrana detí a mládeže v núdzi. Má skúsenosti so vzdelávacou a vývojovou psychológiou (ISPA-Instituto Universitário / Universidade Nova de Lisboa) a zúčastnila sa na viacerých výskumných projektoch zameraných na štúdium vplyvu rodiny (napr. pripútanosť k matke a otcovi), na sociálny a emocionálny vývoj detí v ranom detstve a predškolskom veku. Získala niekoľko grantov: doktorandské a dve postdoktorandské štipendiá (Univerzita Auburn – Katedra ľudského rozvoja a rodinných štúdií a ISPA-IU) prostredníctvom súťažných výziev propagovaných FCT. Ako výskumníčka je v súčasnosti zapojená do niekoľkých projektov s národnou a medzinárodnou spoluprácou.

Tânia Boavida, PhD, sa zaoberá témou vývojovej psychológie a je riadnou členkou CIS, v súčasnosti v rámci svojho postdoktorandského štúdia rieši tému „Profesionálny rozvoj pri kolaboratívnych konzultáciách pri intervencii v ranom detstve“. Vo svojich doktorandských aj postdoktorandských výskumných štúdiách sa zamerala na profesionálny rozvoj učiteľov predškolských a základných škôl a odborníkov na intervenciu v ranom detstve.

Catarina Liane Araújo je asistentkou pre oblast výskumu na ISCTE-IUL a v súčasnosti pracuje na projekte „Kit@ Project – odborná príprava v oblasti médií pre odborníkov v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných inštitúciách vo vidieckych oblastiach Európy“. Je tiež spolupracujúcou výskumníčkou v CIEd – UMinho. Catarina sa zaoberá základným vzdelávaním, špeciálnymi vzdelávacími potrebami, štúdiom detstva a využívaním IKT vo vzdelávaní. Vykonávala a podieľala sa aj na výskumoch v oblasti písania a problémov s učením, samoregulovaného rozvoja stratégie (SRSD) a využívania IKT v základných školách (tj. vnímanie učiteľov a študentov, prax učiteľov, akademický výkon študentov, praktiky založené na dôkazoch). Catarina Araújo získala od Portugalskej nadácie pre vedu a techniku doktorandské štipendium a zúčastnila sa na rôznych národných a medzinárodných projektoch týkajúcich sa odbornej prípravy učiteľov prostredníctvom praxe založenej na dôkazoch (napr. „Hlas európskych učiteľov – sieť Comenius“), „Projekt Pigafetta – výskumný projekt o vzdelávacom využití prenosného počítača Magalhães v základnom vzdelávaní na severe Portugalska“ a „Účinky sociálo-ekonomického postavenia a viacjazyčnosti na kognitívny vývoj detí“).

MOMA

Varna, Bulharsko

MOMA je bulharská spoločnosť, ktorá vyvíja inovatívne riešenia v oblasti riadenia podnikov v rámci IKT a spolupracuje s vysoko kvalifikovaným tímom inžinierov a konzultantov v oblasti IKT. Proces vývoja softvéru je založený na overenej agilnej metodike a osvedčených postupoch v tejto oblasti. Riešime najnovšie oblasti informačných a komunikačných technológií, ako sú cloud computing, architektúra orientovaná na služby a vývoj mobilných aplikácií. Naša spoločnosť sa špecializuje na vývoj softvérových produktov na zákazku pre hlavné oblasti podnikania svojich zákazníkov. Zameriavame sa na dva hlavné smery v oblasti riadenia podnikových procesov – riadenie výrobných procesov a online správu mediálneho obsahu vrátane e-learningu.