Projekt Kit@

Odborná príprava v oblasti mediálnej spôsobilosti pre odborníkov v centrách dennej starostlivosti a porovnateľných európskych inštitúciách.

Súčasný stav

Deti prichádzajú do styku s rôznymi médiami už v ranom detstve. Okrem klasických médií ako sú detské knihy, kazety, televízia a rádio, vstupuje do detskej izby stále viac nových médií, ako sú smartfóny, tablety a iPady. Pohyb na internete sa stal súčasťou každodenného života detí. Detské svety sú svety médií. Deti si prinášajú „mediálnu stopu“ aj do zariadení, ktoré navšetvujú, preto by ich pri spracovávaní ich skúseností mali sprevádzať dospelí s pedagogickým vzdelaním v materských školách aj zariadeniach ranej starostlivosti aj v prostredí rodiny. Zároveň je potrebné posilniť vedomú prácu s deťmi pokiaľ ide o využívanie médií v materských školách a zariadeniach ranej starostlivosti.

Aby si deti uvedomili užitočnosť a účinok médií, potrebujeme v materských školách odborníkov, ktorí majú praktické vedomosti o predmete mediálnej výchovy a dokážu ich implementovať v rámci svojej pedagogickej práce s deťmi. Faktom je, že takýchto zamestnancov je nedostatok a medzi pedagogickými zamestnancami sú často veľké bariéry ohľadom používania médií. Na túto situáciu reaguje náš projekt. Na dosiahnutie cieľa je potrebná kvalifikácia pre cieľovú skupinu pedagogických pracovníkov. Učiteľkám v MŠ ponúkame tiež súbor materiálov, príručiek, metodík, možnosť online vzdelávania a praktické príklady, potrebné na odstránenie bariér týkajúcich sa mediálnej výchovy detí, ktoré môžu využívať. Projekt je zameraný na vidiecke oblasti, ktoré nemajú špecializovaný personál a často ani vyhovujúce pedagogické materiály. Podmienky informačných technológií tento problém často ešte zhoršujú.

Téma a ciele projektu

Cieľom projektu je vytvorenie inovatívnych riešení na rozvoj mediálnej pedagogickej spôsobilosti s využitím IKT a získanie digitálnych zručností odborníkmi v centrách detskej starostlivosti a podobných zariadeniach, najmä vo vidieckych regiónoch. Cieľom odovzdávania týchto vedomostí je aplikovať inovatívne metódy a pedagogické prístupy vo vzdelávaní detí o možnotiach využívania digitálnych médií. Značná synergia sa môže dosiahnuť prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, ktorá umožňuje využiť rôzne úrovne, prístupy a metódy riešenia v jednotlivých partnerských krajinách. Je to možné najmä preto, že platformy IT sú v zúčastnených krajinách v podstate rovnaké čo s istotou povedie k zavedeniu nadnárodných a udržateľných inovácií.

Projekt reaguje na skutočnosť, že detské svety sú zároveň svetmi médií, keďže deti využívajú tablety, smartfóny, počítače a podobne. Zamestanci MŠ a ZRS potrebujú praktické podnety na mediálnu výchovu čo sa týka vzdelávacích koncepcií a konkrétnych aktivít, ktoré môžu robiť s deťmi.

Vidiecke oblasti sú čo sa týka vzdelávania znevýhodnené najmä v oblasti IKT, pretože nemajú dostatočné vybavenie a najmä im chýbajú odborníci na túto oblasť. IKT sú dôležité pre kvalitu života vo vidieckych oblastiach. Vylúčenie regiónov či istých sociálnych skupín tu predstavuje hrozbu. Všetky vidiecke regióny Európy pritom čelia podobným problémom.

Cieľové skupiny

Priamou cieľovou skupinou sú učitelia materských škôl a pracovníci v zariadeniach ranej starostlivosti. Okrem toho by sa do spolupráce mali zapojiť aj odborní aktéri alebo inštitúcie, ktoré sa zaoberajú predškolským vzdelávaním (napr. administrátori), ktorí z nej môžu mať prospech. Platí to aj pre odborné pedagogické inštitúcie.