Intelektuálne výstupy

IO-1. Analýza a katalóg požiadaviek

IO-1 je moderná analýza obsahujúca informácie potrebné na vytvorenie IO2 až 4, zdokumentované v katalógu požiadaviek. Pracovný názov katalógu požiadaviek je: „Obsahové, systémové a informačno-technologické požiadavky týkajúce sa mediálnej výchovy v predškolskom veku“.

Vedecká analýza situácie v mediálnej výchove detí predškolského veku v Európe je nevyhnutným predpokladom európskeho transferu a vytvoreniu európskych intelektuálnych výstupov a jej zámerom je vytvorenie katalógu požiadaviek, ktoré pomôžu sformulovať ciele následných intelektuálnych výstupov.

Potreba tohto pracovného programu vyplýva aj z veľmi dynamického vývoja v sektore IT, najmä pokiaľ ide o digitálne médiá a nasledujúce oblasti:

 • vedecká analýza počiatočnej situácie v oblasti využívania médií v predškolskom vzdelávaní
 • definovanie toho, čo možno považovať za aktuálne „najmodernejšie“
 • vedecká analýza počiatočnej situácie v Európe a príslušných partnerských krajinách
 • zostavenie a formulácia možných nových požiadaviek projektu
 • vytvorenie katalógu požiadaviek na prevod, berúceho do úvahy vývoj, ktorý nastal v oblasti od podania žiadosti

Momentálne očakávame, že katalóg požiadaviek bude členený nasledovne:

 1. Prezentácia počiatočnej situácie – špecifikovaná podľa intelektuálnych výstupov
 2. Prezentácia všeobecných zásad a požiadaviek, ktoré je potrebné zohľadniť
 3. Katalógy požiadaviek špecifikované podľa intelektuálnych výstupov
 4. Poznámky k udržateľnosti
 5. Pokyny pre multiplikátorov

IO-2. Vývoj koncepcie modulárneho vzdelávania a ďalšieho vzdelávania vo forme interaktívnej príručky na mediálnu výchovu v predškolskom vzdelávaní

Koncept modulového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania bude k dispozícii ako interaktívna príručka na portáli Kit@. Čoraz viac poskytovateľov elektronických zariadení na rôzne mediálne produkty využíva rôzne interaktívne príručky. Preto aj Kit@ ponúka príručku, ktorá využíva inovatívne webové technológie.

Aké sú špeciálne prvky interaktívnej príručky?

 • Údržba a poskytnutie príručky Kit@ na webovej stránke
 • Interaktívne prepojenie osnovy, rôznych výrazov a možností vyhľadávania v príručke
 • Webové interaktívne prepojenie osnovy, výrazov a možností vyhľadávania s externými zdrojmi, ktoré podporujú, no zbytočne nezaťažujú užívateľov
 • Prístupnosť informácií vďaka vytvoreniu štruktúry priečinkov, voľného textového vyhľadávania vo všetkých dokumentoch, ako aj kľúčových slov a kategórií

Príručka sa bude zaoberať možnosťami zapájania médií do výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti v predškolskom veku a poskytne informácie, ako aj návody na to, ako médiá do tejto činnosti zapojiť. Interaktívna príručka bude priamo prepojená s obsahmi/výstupmi IO-3 a IO-4. Keďže existuje veľké množstvo externých zdrojov, interaktívna príručka ich môže tiež zahrnúť a využiť na poskytnutie informácií cieľovej skupine. Výsledkom bude vysoko synergický efekt a kedy sa už existujúce príručky využijú na doplnenie informácií.

IO-3. Vývoj webových užívateľských nástrojov elektronického vzdelávania na kvalifikáciu a koučing pedagógov mediálnej výchovy v predškolskom vzdelávaní

Webové užívateľské nástroje elektronického vzdelávania štruktúrou zodpovedajú koncepcii modulového vzdelávania a ďalšieho vzdelávania, ktoré poskytuje interaktívna príručka na poráli Kit@. Podrobný obsah tohto výstupu je výsledkom z IO-1 s príslušným katalógom požiadaviek.

Vytvorenie IO-2 ako interaktívnej príručky poskytuje pedagógom základné a efektívne príležitosti na vzdelávanie priamym prepojením príručky s príslušnými učebnými sekvenciami, ktoré sú súčasťou IO-3, ako aj jej prepojením s externými zdrojmi.

Pri tvorbe nástrojov elektronického vzdelávania sa využívajú prvky informačnej technológie, ktoré uľahčujú efektívne preklopenie textu do iných jazykov. To znamená, že nepoužívame žiadne video sekvencie so zvukom. Potrebné informácie sú poskytované len vo forme textu. To umožňuje prenos do iných jazykov prostredníctvom tzv. jazykových tabuliek, ktoré od partnerov zodpovedných za preklady vo vlastných krajinách, ktorý si nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti IT.

IO-4. Poskytnutie praktických príkladov aplikácií IT vzdelávania v predškolských zariadeniach – Kit @ project pool

Skúsenosti ukazujú, že udržateľnosť projektu je tým vyššia, čím viac priamych výhod ponúkajú cieľovej skupine. V rámci IO-4 sa majú rozvíjať, testovať a voľne sprístupňovať vzorové projekty na implementáciu mediálnej výchovy v materských školách. Plánujeme vytvoriť celkom osem vzorových projektov týkajúcich sa rôznych možností využitia a zapojenia médií do vzdelávacej práce, otestovať ich a potom ich sprístupniť na portáli Kit@. Vzorové projekty sa prenesú do partnerských krajín, a budú pripravené na priame a dlhodobé využívanie. To znamená, že poskytneme všetky potrebné dokumenty, učebné materiály a usmernenia.

Presný obsah príkladov projektu je definovaný ako výsledok analýzy IO-1. Následná základná štruktúra bude preto ešte bližšie špecifikovaná po finalizácii IO-1:

Vzorový projekt – používanie tabletu

 1. Základné technické informácie súvisiace s cieľovou skupinou
 2. Metodologické / didaktické požiadavky / poznámky
 3. Príprava projektu – zoznam materiálov, kontrolných zoznamov, dokumentov a materiálov, ktoré sa majú pripraviť
 4. Pokyny na praktický postup
 5. Život po ukončení projektu
 6. Ak sa vyskytnú problémy – často kladené otázky

Táto štruktúra objasňuje, že pedagógovia by mali byť schopní robiť s deťmi jednoduché cvičenia a projekty s minimálnou prípravou. Je potrebné poskytnúť usmernenie na riešenie problémov. Vytvoria sa viaceré stupne obtiažnosti, aby bolo možné sa veľmi jednoducho zapojiť – čo pomôže odstrániť prekážky pre pedagógov -, ale tiež, aby sme im umožnili realizovať náročnejšie projekty.

IO-5. Vývoj špecifickej metódy na hodnotenie, potvrdenie a pripisovanie výsledkov vzdelávania prostredníctvom online testovacích metód pre pedagógov v oblasti mediálnej výchovy

V rámci IO-2 a IO-3 sa vytvoria produkty, ktoré môžu viesť k získaniu odborných zručností a kompetencií pedagógov. Je potrebné poznamenať, že vzdelávanie v týchto prípadoch bude vždy kombináciou viacerých rôznych spôsobov vzdelávania. ECVET umožňuje určiť vzdelávacie služby zamerané na výsledok a potvrdiť ich. Nevyhnutným predpokladom je opis týchto vzdelávacích služieb orientovaných na výsledok a vyhodnotenie spôsobilosti založené na tomto opise, ktoré poslúži ako základ pre potvrdenie, že účastníci tieto odborné zručnosti skutočne nadobudli.

Tento intelektuálny výstup podporí vhodné empirické hodnotenie vytvorené na vedeckom základe pod vedením člena predstavenstva G3, Dr. Muschtera, ktorý vyvinul metodiku na uplatnenie ECVET vo flexibilnom modulovom systéme ďalšieho vzdelávania. Mali by sa zohľadniť aj vzdelávacie aktivity v pracovnom vzdelávacom prostredí.

Podľa opísanej metódy sa vypracuje analýza ECVET na priradenie vzdelávacích služieb podľa nasledujúcich krokov, ktoré možno rozdeliť do dvoch fáz:

 • Fáza 1: Definícia času potrebného na učenie
 • Fáza 2: Posúdenie a uznanie spôsobilosti

V rámci IO5 sa vytvoria dva produkty, ktoré sa budú navzájom dopĺňať, a preto sa zámerne neuvádzajú ako samostatné intelektuálne výstupy. Na jednej strane ide o opis kompetencií, ktoré možno získať na základe výstupov IO-2 a IO-3.

Na otestovanie nadobudnutých zručností je potrebné vytvoriť test spôsobilosti, ktorý bude dostupný na platforme Kit@. Test bude založený na vytvorených MC otázkach. Systém spracuje výsledky ihneď po dokončení testu. Použitie funkcie tlače umožní vytvoriť naformátovaný výtlačok s informáciou o dosiahnutom výsledku a poznámkou o projekte.

IO-6. Viacjazyčný online portál pre predškolskú mediálnu výchovu s integrovanou interaktívnou príručkou, ponukou vzdelávania na webe, cvičeniami na overenie nadobudnutých kompetencií na webe a možnosťami aplikácií

V súlade s cieľmi projektu sa všetky výsledky sprístupnia na internete. Nejde iba o funkciu sťahovania na domovskej stránke projektu. Domovská stránka projektu je samostatným produktom a nie je súčasťou tohto intelektuálneho výstupu.

Platforma Kit@ je interaktívna platform a je nevyhnutnou informačno-technologickou základňou pre vytvorenie interaktívneho vzdelávania. Všetky intelektuálne výstupy sú navzájom priamo prepojené a spoločne umožňujú efektívne vzdelávanie založené na výstupoch IO-3 a IO-4. Ponuka dopĺňa možnosť otestovať nadobudnuté schopnosti / zručnosti.

Intelektuálne výstupy sú teda permanentne k dispozícii vo vidieckych oblastiach a môžu sa využívať na získavanie zručností v súlade s cieľmi projektu. Platforma je zriadená na základe systému riadenia obsahu, aby umožňovala partnerom spoluprácu na platforme. Obsah neformálnej časti budú spravovať jednotliví partneri prostredníctvom zodpovedajúcich prístupových práv.